CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIO 

 1. OBJECTE
 1. NAPEP advocats i gestoria administrativa S.L.P.. (d’ara endavant NAPEJ) ha convingut amb la persona o entitat referenciada les següents clausulas en relació amb l’adquisició o cessió dels productes objecte del present contracte.
 2. Aquestes Condicions Generals recullen la relació entre els intervinents (NAPEJ i EL CLIENT) i en ocasions podran completar-se amb Condicions Particulars allotjades en els corresponents productes i/o serveis i que prevaldran en cas de contradicció.
 1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
 1. El servei ofert per NAPEJ consisteix en l’assessorament en tots aquells tràmits que pugui duu a terme una gestoria administrativa, així com la defensa i assessorament jurídic en tots aquells temes que pugui fer-se carrego un despatx d’advocats multidisciplinari, així com l’obtenció i facilitació mitjançant qualsevol canal telemàtic de certs productes, com certificats/informes, tràmits online, etc. En ocasions el producte o servei contractat inclourà accés a informació a través d’internet en modalitat cloud sent necessari pel hosting dels serveis, de solucions SaaS a través de tercers subcontractats.
 2. El servei o producte contractat pel CLIENT és el que figura en la seva comanda electrònica, paper, o aquell que figuri reflectit en la corresponent factura i per al nombre d’usuaris indicats en la mateixa.
 1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS
 1. Per a la compra del producte o servei EL CLIENT deurà estar al corrent de les seves obligacions amb NAPEJ. En la compra o prestació del servei queda inclòs tant EL CLIENT com altres usuaris autoritzats per aquest amb els quals mantingui algun tipus de vinculació però sempre dins dels límits i condicions del present contracte. No podrà cedir l’ús de l’objecte del present contracte a persones alienes no incloses en el paràgraf anterior ni per a finalitats il·lícites que atemptin contra l’ús legítim del producte, la llei, la moral, l’ordre públic o els bons costums. Fora de les condicions recollides en el present contracto EL CLIENT no estarà autoritzat a la reutilització i/o transmissió de part o tota la informació a la qual es tingui accés. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats que així queden establertes en les condicions particulars del producte o servei.
 2. NAPEJ no serà responsable dels errors de funcionament ni danys provocats per l’incompliment de les obligacions pròpies de tot usuari, com és la correcta instal·lació del producte contractat en cas que això fos necessari (autoritzant-se a tals efectes a realitzar còpies de seguretat), així com el bon estat de l’equip, dispositius, sistemes informàtics i de la instal·lació elèctrica de subministrament i/o el control de l’accés al producte o servei contractat.
 3. Les parts se sotmeten a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. L’usuari serà responsable de qualsevol ús il·lícit o tractament que fes de dades allotjades en els productes objecto del present contracte eximint a NAPEJ de qualsevol responsabilitat com a conseqüència de l’anterior. NAPEJ podrà suspendre temporal o definitivament el servei en l’hipotètic suposat que EL CLIENT i/o els usuaris autoritzats contravinguessin el recollit en la present clausula i en qualsevol cas quan anessin requerits per a això per l’autoritat competent.
 4. Per a un correcte ús del producte o servei contractat NAPEJ facilitarà al CLIENT una clau d’accés de caràcter confidencial, personal i intransferible. El sistema d’assignació i distribució de la clau d’accés únicament podran ser comunicats pel CLIENT a la resta d’usuaris autoritzats conforme al que es disposa en aquestes Condicions Generals.
 5. NAPEJ garantirà la vigència de les claus d’accés durant tot el temps que fos menester, sempre que EL CLIENT es trobi al corrent de les seves obligacions de pagament. Una vegada acabada la vigència del contracte i els seus possibles prorrogues, les claus perdran la seva validesa.
 6. L’usuari farà una utilització diligent de les claus d’accés i mantindrà la confidencialitat de les mateixes, sent responsabilitat exclusiva del CLIENT el compliment d’aquesta obligació. Davant la pèrdua, o sospita de pèrdua de la confidencialitat de les claus o possible ús fraudulent de les mateixes, haurà de comunicar-ho a NAPEJ, qui es reservarà el dret d’anul·lar o modificar les claus inicials per unes noves, atenent a la seguretat i condicions del servei, i comunicant-li-ho al CLIENT amb suficient antelació per causar els mínims perjudicis possibles.
 7. Als productes o serveis que es prestin a través d’internet li seran aplicable les anteriors condicions, així com:
 • Per determinats productes i serveis, EL CLIENT i/o els usuaris autoritzats podran introduir i emmagatzemar en una plataforma, núvol o web, informació, continguts, dades o documents complementaris als contractats (d’ara endavant, informació), sent EL CLIENT l’únic responsable de la mateixa.
 • Atenent al producte o servei, la informació podrà estar allotjada en proveïdors de serveis cloud, per la qual cosa s’haurà d’atendre a les condicions particulars dels mateixos.
 • La informació emmagatzemada només estarà disponible per a l’usuari que la va introduir, mitjançant un accés autoritzat, prèviament registrat a tal fí.
 • Atenent a la normativa de protecció de dades, l’usuari, serà l’únic responsable d’allotjar i/o introduir informació amb dades de caràcter personal, pel que haurà de tenir en compte si el producte o servei permet aquest tractament i, en tot cas, la normativa de protecció de dades, sent EL CLIENT responsable del compliment de la mateixa i havent de mantenir indemne i, si escau, indemnitzar a NAPEJ per qualsevol perjudici (incloent sancions o multes) que aquesta última sofreixi per la seva causa.
 • Si l’usuari infringís les condicions establertes, NAPEJ es reserva el dret de resoldre de forma immediata la relació contractual i adoptar quantes mesurades anessin necessàries per restaurar la legalitat, i en particular, quantes anessin requerides per a això per l’autoritat competent. En tal cas NAPEJ podrà sense intervenir preavís, denegar l’accés de l’usuari a la totalitat o part del servei, retirar les dades o informació emmagatzemada o fer impossible l’accés a la mateixa, o facilitar-la-hi a l’autoritat judicial o administrativa que, si escau, la requerís.
 • NAPEJ es reserva el dret a establir o modificar les seves pràctiques i límits generals relacionats amb l’emmagatzematge d’informació del CLIENT, quan la capacitat del mateix superi la seva quota màxima, sent-li aplicable les tarifes vigents que es poguessin establir a aquest efecte.
 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
 1. NAPEJ és propietari o té cedits la totalitat dels drets de propietat intel·lectual, industrial i explotació que recaiguin sobre els elements que integren o poden derivar-se del producte o servei contractat.
 2. Queda expressament prohibida la reproducció dels elements esmentats a l’apartat anterior, la seva distribució, comunicació pública i trasformació, explotació (especialment comercial o industrial) cessió, lloguer, venda, préstec, realització de correccions, extraccions i/o reutilitzacions o l’exercici de qualsevol altres drets de propietat intel·lectual o industrial sobre ells que no hagin estat conferits per NAPEJ expressament i per escrit.
 3. Per virtut del present contracte, NAPEJ concedeix a l’usuari una llicència d’ús personal, limitada, no exclusiva i intransferible sobre el producte o servei, però cap altra llicència o autorització d’ús de cap altra classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual, propietat industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb els seus productes o serveis o la resta d’elements esmentats. En cas que, en l’ús del producte o servei, EL CLIENT accedís a elements protegits per drets de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre titularitat de tercers, les infraccions que l’usuari pogués cometre seran de la seva exclusiva responsabilitat.
 4. En cas que el producte s’hagi incorporat a un suport que hagi estat lliurat al CLIENT per al seu ús, la propietat d’aquest suport seguirà sent de NAPEJ fins que EL CLIENT satisfaci el pagament total de les quantitats degudes.
 5. S’informa al CLIENT que els productes que li són subministrats i els serveis als quals accedeixi poden contenir identificadors ocults i errors intencionats, dipositats notarialment, a fí de demostrar la titularitat dels drets, existents sobre aquells i la inversió substancial efectuada per a la seva creació.
 6. EL CLIENT reconeix els drets de Propietat Intel·lectual i de Propietat Industrial de NAPEJ que protegeixen, entre uns altres, les seves obres, programari, programes, bases de dades, metodologia, catàlegs, elements de suport, marques, patents, noms, logos, símbols d’identificació, contrasenyes, símbols de seguretat, etc.
 7. EL CLIENT no podrà utilitzar de cap manera les marques, logos, noms comercials, dominis en internet i qualsevol altre signe distintiu de NAPEJ sense comptar amb el previ consentiment exprés i per escrit d’aquesta.
 1. PREU I FORMA DE PAGAMENT
 1. El preu que deurà pagar EL CLIENT per l’ús del producte o servei i la forma de pagament seran els indicats tant en la tenda de NAPEJ, com en la comanda. EL CLIENT autoritza que NAPEJ pugui actualitzar el preu vigent per ajustar-se a noves funcionalitats del producte i per adequar-se a les condicions del mercat.
 2. La forma de pagament podrà ser pel total o part del preu total del producte. En aquells supòsits en els quals el preu total del producte o servei a prestar sigui igual o superior a 60€, EL CLIENT podrà fraccionar el pagament del mateix en varis, reflectint-se els mateixos i el preu total en la factura.
 3. La falta de pagament d’un qualsevol dels pagaments i/o factures suposarà l’automàtic venciment de totes les pendents si fos el cas i l’aplicació de la penalització màxima al fet que pertoqués en dret, així com totes les despeses ocasionades pel CLIENT i la seva falta de pagament.
 4. En l’hipotètic suposat que EL CLIENT per les especials circumstàncies concurrents al moment de la compra, es beneficiés d’algun tipus de benefici i/o descompte, i no procedís amb el pagament total del preu establert, aquestes condicions quedarien revocades podent NAPEJ reclamar per la totalitat del preu del producte o servei contractat.
 5. L’establiment d’un descompte, oferta o benefici atorgat graciosament per NAPEJ al CLIENT, fins i tot encara que sigui recurrent en el temps, no implicarà la seva consolidació ni el dret indefinit d’aquest a gaudir del mateix, ni significarà tampoc una renúncia tàcita ni expressa de NAPEJ a cobrar el preu total en successives ocasions.
  En aquells casos en els quals NAPEJ cessés amb l’actualització o, comercialització d’algun producte o servei de subscripció contractat, el preu restant de la mateixa serà assignat a la nova publicació substitutiva a la qual es podrà acollir EL CLIENT.
 1. CONDICIONS D’ENVIAMENT I LLIURAMENT
 1. NAPEJ, enviarà la seva comanda al CLIENT utilitzant els proveïdors d’enviament o transportistes de mercaderies que determini NAPEJ, a excepció dels productes online. La data de lliurament al domicili del CLIENT dependrà de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d’enviament. En el mateix formulari de compra EL CLIENT podrà conèixer, abans de confirmar la seva comanda, les despeses d’enviament.
 2. Els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries alienes a NAPEJ, de les quals no serà responsable.
 3. Quan per circumstàncies particulars i excepcionals un enviament tingui un cost superior a l’establert, amb caràcter general NAPEJ ho comunicarà al CLIENT per mitjà de correu electrònic i es podrà optar per anul·lar la seva comanda sense que se li pugui imputar cap cost addicional. No obstant això, en tot cas és obligació del CLIENT comprovar els detalls de la comanda, especialment les despeses i terminis de lliurament, abans de formalitzar aquesta comanda.

Manera de lliurament: el lliurament del producte podrà realitzar-se a través d’un dels següents mitjans:

 • Missatgeria: El lliurament es realitzarà a través d’empresa especialitzada. Si el destinatari no es troba al domicili de lliurament, es posaran en contacte amb el telèfon indicat per concertar un segon lliurament al domicili referenciat.

* En els enviaments que tinguin com a destinació Canàries, Ceuta, Melilla les eventuals retencions duaneres no explicaran a l’efecte del compromís de termini de lliurament.

 1. DURADA DEL CONTRACTE
 1. Excepte indicació expressa en les Condicions Particulars del producte adquirit, el present contracte tindrà una durada inicial de dotze mesos des de la data de lliurament del mateix. Si arribat el terme d’expiració cap de les parts hagués comunicat a l’altra la seva voluntat de donar per conclòs el contracte, amb una antelació mínima de 30 dies a la data de finalització de vigència del mateix, o de qualsevol de les seves pròrrogues, s’entendrà automàticament prorrogat per altres dotze mesos o el període indicat expressament en el contracte. Cap de les parts podrà reclamar a l’altra en el cas que s’exerciti la facultat de no prorrogar el contracte.
 2. Amb caràcter general, finalitzat el contracte, el producte quedarà sense ús, perdent EL CLIENT l’accés a qualsevol informació o utilitat que hagués allotjat en el mateix, per la qual cosa haurà d’adoptar les mesures oportunes per no sofrir perjudicis, sempre dins dels límits i condicions del contracte, sense que pugui exigir a NAPEJ indemnització de cap tipus ni trasllat de la informació o de les dades d’un suport o aplicació a un altre.. En qualsevol cas, s’haurà d’atendre a les condicions particulars de determinats productes o serveis, que determinen o no la devolució de la informació al CLIENT en les condicions en els mateixos recollides.
 1. GARANTIES
 1. NAPEJ establirà les mesures que consideri necessàries, durant la vigència del contracte per mantenir la permanència i continuïtat dels productes i serveis, atenent a una correcta qualitat dels mateixos, sense perjudici de les excepcions de responsabilitat establertes. Sense necessitat de preavís NAPEJ podrà realitzar canvis i modificacions estètiques o de funcionalitat, tant en els productes, com en els mitjans a través dels quals es presten.
 2. NAPEJ podrà optar per remplazar un producte o servei que mostri problemes de mal funcionament o esmenar les incidències que es produeixin en els mateixos, sempre que no es degui a un mal ús o indeguda manipulació del CLIENT o usuaris autoritzats.
 3. NAPEJ determina un termini de lliurament i de disponibilitat per als productes que s’ofereixen a la web de la tenda. Aquests terminis són orientatius i NAPEJ desplegarà els seus majors esforços per complir-los. En cas d’existir variacions substancials en els terminis de lliurament, ho comunicarà al seu client perquè pugui decidir si manté o no la seva comanda.
 4. EL CLIENT disposarà d’un termini de 14 dies naturals pel desistiment de la seva comanda, des del lliurament del mateix o la seva acceptació, sempre tenint en compte el tipus de producte o servei contractat. Per a dites suposades EL CLIENT haurà de comunicar-ho a NAPEJ en els terminis i mitjans legalment establerts. Atenent al tipus de producte i servei contractat:
 1. a) EL CLIENT podrà retornar qualsevol article adquirit, sempre que els mateixos no hagin estat oberts, usats i conservin el seu precinte i embalatge original.
 2. b) Per als productes en suport paper, haurà de ser retornat i lliurat a NAPEJ i es deurà acompanyar de l’albarà de lliurament i la factura emesa. En els casos en què la devolució s’efectuï perquè el producte mostra defectes, NAPEJ es farà càrrec dels costos del canvi. Per a aquests supòsits NAPEJ retornarà els diners de la compra a través d’un abonament en la targeta de crèdit o mitjançant transferència bancaría al compte que indiqui EL CLIENT, en el termini que determina la legislació vigent.
 3. c) En els casos en què el client rebi un producte diferent al comprat per error, aquest li serà retirat i es lliurarà el producte correcte, sense suportar EL CLIENT cap càrrec addicional.
 4. d) En els supòsits en els quals EL CLIENT hagi adquirit un producte de subscripció, una vegada transcorregut el termini de desistiment, la durada de la subscripció serà l’establerta al moment de la compra, amb independència de la manera de pagament pactat. EL CLIENT coneix que la subscripció es prorrogarà automàticament per terminis idèntics successius, sempre que no es comuniqui el contrari per escrit de manera fefaent, per qualsevol de les parts, amb al menys 30 dies d’antelació, abans del terme del termini de subscripció determinat o de qualsevol de les seves pròrrogues.
 5. e) Per a productes que s’obté de forma online, en menys de 24 hores, de consum immediat després de l’accés EL CLIENT no podrà exercir la cancel·lació de la seva compra.
 6. f) En cas de cancel·lació per causa no imputable a NAPEJ, incloses les reclamacions que tinguin el seu fonament en l’incompliment de les expectatives relacionades amb les condicions, característiques i qualitat del producte o servei, EL CLIENT haurà d’abonar el preu convingut.
 1. ATENCIÓ Al CLIENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA
 1. NAPEJ disposa d’un Servei d’Atenció al Client (SAC), amb el qual EL CLIENT podrà contactar per a la resolució de consultes i incidències relacionades amb els productes i serveis que posem a la seva disposició a través de la tenda de NAPEJ. En alguns casos pot ser que es posi al CLIENT en contacte amb els nostres especialistes o tècnics de productes o serveis determinats.
 2. EL CLIENT pot contactar amb el nostre Servei d’Atenció al Client, mitjançant accés telefònic (937484678) i/o a través de correu electrònic en la següent adreça: incidencias@napej.com.
 3. Les trucades telefòniques en la qual intervinguin el SAC és possible que de manera aleatòria, siguin gravades per motius de qualitat i seguretat amb la finalitat de garantir un millor servei. Les dades personals que es poguessin recaptar a través de les mateixes seran incorporats a un fitxer legalment registrat per NAPEJ, complint amb totes les obligacions legals sobre aquest tema, inclòs l’eliminació de les mateixes transcorreguda la finalitat per la qual es van recaptar.
 1. RESPONSABILITAT DEL CLIENT
 1. EL CLIENT s’obliga a facilitar informació certa i veraç sobre les dades facilitades a través dels formularis de registre, així com de realització de la compra o comanda ja sigui informació pròpia, o de tercers, havent de mantenir-la actualitzada a tot moment. Atenent a això, EL CLIENT o usuaris autoritzats accepten aquestes condicions de contractació.
 2. EL CLIENT s’obliga a rebre la comanda sol·licitada en l’adreça facilitada, segons horaris habituals de lliurament. En cas d’incompliment d’aquesta obligació NAPEJ no tindrà responsabilitat en la impossibilitat o retard del lliurament de la mercaderia del CLIENT i haurà d’abonar les despeses corresponents.
 3. Constitueixen obligacions del CLIENT, la realització de còpies de seguretat (en la mesura permesa pel contracte), la correcta instal·lació dels productes i serveis i dels dispositius o equips, el bon estat del sistema informàtic i de la instal·lació elèctrica de subministrament, el control de l’accés als productes i serveis amb la finalitat d’evitar la manipulació per persones no autoritzades o inexpertes, la contractació de serveis de manteniment periòdic de hardware y de software (exclòs la del propi programa objecte, si escau, del contracte), la prevenció de virus i programes defectuosos instal·lats en el mateix disc dur, així com qualsevol altra mesura preventiva de raonable aplicació.
 4. EL CLIENT es compromet a fer un ús adequat i lícit dels productes i serveis contractats i dels seus continguts i elements. En cas de ser aplicable pels productes o serveis contractats, EL CLIENT haurà d’abstenir-se de:
 1. a) Modificar o tractar de modificar els productes o serveis contractats o els seus elements.
 2. b) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de NAPEJ o de tercers, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanismes de seguretat o informació que puguin inserir-se en els productes o serveis contractats.
 3. c) Accedir o usar o intentar accedir o usar de forma fraudulenta, il·lícita o no permesa als productes o serveis contractats, els seus continguts, recursos o àrees restringides.
 4. d) Introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altres elements que puguin provocar danys als productes o serveis contractats, a NAPEJ o a terceres parts.
 5. e) Reproduir, distribuir, cedir, prestar, llogar, realitzar comunicació pública o transformar els productes o serveis contractats.
 6. f) Copia total o parcialment els productes o serveis contractats ni cedir el seu ús parcial o total de cap manera.
 7. g) Transmetre cap dels drets que tingui sobre els productes o serveis contractats en virtut d’aquest contracte.
 8. h) Divulgar els productes o serveis contractats, publicar-los ni posar-los de cap altra manera a la disposició d’altres persones.
 9. i) Atorgar llicències, sublicenciar, vendre, revendre, transferir, assignar, distribuir, explotar comercialment de qualsevol manera, posar a la disposició de tercers els productes o serveis contractats.
 10. j) Modificar o transformar els productes o serveis contractats, ni realitzar treballs derivats d’elles fora de l’objecte d’aquest contracte.
 11. k) Compartir els productes o serveis contractats ni ser utilitzats per ningú més que pel CLIENT al marge del permès per aquest contracte.
 1. EL CLIENT o els usuaris autoritzats que depenen del mateix, són els únics responsables de complir amb les condicions generals i particulars sobre l’ús de productes i serveis contractats, així com dels continguts i opinions que introdueixin en la utilització de funcionalitats pròpies, especialment en les de subscripcions a través d’internet, quedant exempt NAPEJ de qualsevol reclamació sobre aquest tema. En cap cas els continguts introduïts pel CLIENT podran ser il·legals o atemptar contra els bons costums, la moral o l’ordre públic, o tenir finalitats o efectes il·lícits, delictius, prohibits o lesius de drets o interessos de tercers, ni constituir o induir a realitzar activitats delictives, discriminatòries, denigrantes, violentes o pornogràfices.
 2. EL CLIENT haurà d’atendre a la informació dels productes i serveis disposats i obtinguts de la tenda NAPEJ, quedant exempt de responsabilitat NAPEJ de les conseqüències que es derivin de la interpretació, decisions, càlculs o qualsevol altres que adopti EL CLIENT atenent a aquesta informació.
 3. NAPEJ posa tots els mitjans materials, humans i tècnics al seu abast per obtenir processar i subministrar la informació actual, veraç i completa. No obstant això, a causa de la gran quantitat de material amb el qual treballa NAPEJ, així com els seus proveïdors d’informació i a causa del fet que la informació s’elabora a partir de dades subministrades per fonts sobre les quals NAPEJ no té control i la verificació del qual no sempre és possible, existint sempre la possibilitat que es produeixi un error, i tenint en compte també que parteix d’aquesta informació pot estar elaborada amb base en criteris opinables, NAPEJ no serà responsable de les conseqüències que es poguessin derivar per al CLIENT o els seus clients o tercers de la utilització de la informació subministrada, fins i tot en el cas que aquesta informació anés incorrecta o incompleta, circumstància aquesta que és compresa i acceptada de forma expressa pel CLIENT.
 4. Per aquesta raó és obligació del CLIENT realitzar un mostreig sobre els resultats obtinguts amb l’ús dels productes i serveis contractats, amb la finalitat de comprovar si es produeixen errors. En cas que EL CLIENT detectés errors els haurà de comunicar a NAPEJ, qui els solucionarà de forma gratuïta. No obstant això, l’anterior únicament serà aplicable exclusivament per a aquells errors que siguin comunicats pel CLIENT a NAPEJ des que ho conegui, i sempre que es manifestin objectivament com a errors de funcionament dels productes o serveis de NAPEJ, per exemple, com l’obtenció d’un resultat diferent al que les normes preveuen per al cas al que es pretenen aplicar.

Així mateix és obligació del CLIENT visitar periòdicament la pàgina Web de NAPEJ per comprovar la publicació per NAPEJ de noves versions dels seus productes o serveis o correccions destinades a esmenar errors detectats i corregits.

  11.- RESPONSABILITAT DE NAPEJ

 1. Els productes i serveis de NAPEJ són el resultat d’un treball constant d’anàlisi i recerca per part de personal tècnic i professional altament qualificat. Complint amb la normativa europea, dins dels límits funcionals i tecnològics actuals i sotmet tots els seus productes a rigorosos controls de qualitat abans de la seva posada a la disposició dels clients, tot això segons l’estat actual de la ciència i la tecnologia.
 2. No obstant això i pesi aplicar un sistema de qualitat als nostres productes i serveis, és possible que a causa de circumstàncies aleatòries i alienes a la voluntat de NAPEJ, es produeixin alteracions, deficiències en l’ús del producte o servei. En aquest sentit, NAPEJ no es considerarà responsable quan es donin les següents circumstàncies alienes i els factors de les quals queden fora del seu control:
 1. a) Quan l’usuari mantingui deficiències tècniques o d’un altre tipus en els seus dispositius, sistemes, aplicacions de connexió, o en el seu navegador.
 2. b) Quan existeixin incompatibilitats o deficiències en els equips i dispositius de l’usuari i els programes o sistemes dels productes i serveis que proporciona NAPEJ.
 3. c) Quan es produeixin interrupcions, atacs de virus informàtics, desconnexions o avaries a causa de deficiències de proveïdors del servei d’internet o per intromissions o actuacions il·lícites d’un tercer.
 4. d) Quan es produeixi una desconnexió o interrupció del producte o servei a causa del compliment de resolucions administratives o judicials.
 5. e) Quan es donin circumstàncies o casos fortuïts, o situacions de força major que quedin fos del control de NAPEJ.
 1. En qualsevol cas, NAPEJ no serà responsable quan es produeixin pèrdues al CLIENT, que no fossin atribuïbles a incompliment algun per part de NAPEJ, incloent les pèrdues indirectes com el lucre cessant, d’ingressos o de qualsevol altre tipus empresarial. Tampoc serà responsable NAPEJ quan les raons al·legades pel CLIENT no fossin raonablement previsibles en ocasió de l’inici de la relació.
 2. NAPEJ realitzarà els seus millors esforços per assegurar la disponibilitat, dels continguts, productes i serveis, així com l’absència d’errors en qualsevol transmissió d’informació que pogués tenir lloc. No obstant això a causa de la naturalesa mateixa i accessibilitat de determinats productes i serveis a través d’internet, no és possible garantir tals extrems.
 3. Així mateix, l’accés a determinats productes i serveis de NAPEJ pot ocasionalment veure’s suspès o per la necessitat de realitzar treballs de reparació, manteniment, d’introducció, o actualització de continguts, així com d’altres productes i serveis o noves funcionalitats dels mateixos. NAPEJ procurarà limitar la freqüència, així com la durada d’aquestes tasques, para en la mesura del possible causar el menor perjudici al CLIENT, intentant a tot moment mantenir-los informats dels mateixos, sense que per això es derivi cap tipus de responsabilitat per NAPEJ.
 4. En el cas que l’ús d’un producte o servei (o parts del mateix) fos causa de plet o acció legal per presumpta violació dels drets de terceres parts i aquest ús pogués produir tal violació, NAPEJ podrà realitzar les modificacions o canvis necessaris perquè EL CLIENT pugui seguir amb aquest producte o servei (o parts del mateix), substituir-ho per un altre de continguts i/o funcionalitat i eficàcia equivalents que no infringeixin els drets d’aquestes terceres parts, també podrà valorar abonar una part raonable dels drets pagats amb la finalitat de compensar al CLIENT la terminació de l’ús del producte o servei (o part del mateix).
 5. En ocasions els textos o continguts inclosos en productes o serveis de NAPEJ són obtinguts de Diaris i Butlletins Oficials, per la qual cosa NAPEJ declina qualsevol tipus de responsabilitat per errors materials, aritmètics o d’un altre tipus que puguin aparèixer els mateixos. A més NAPEJ i els autors de continguts no accepten responsabilitat per les possibles conseqüències ocasionades a les persones físiques o jurídiques que actuïn o deixin d’actuar com a resultat d’alguna informació abocada en aquests continguts.
 6. El text de les resolucions judicials establert en continguts, publicacions i productes de NAPEJ és subministrat pel Centre de Documentació Judicial del Consell General del Poder Judicial (CENDOJ), únic organisme legalment facultat per a la recopilació d’aquestes resolucions. El tractament de les dades de caràcter personal contingut en aquestes resolucions ho realitza directament el citat organisme, amb els seus propis criteris en compliment de la normativa vigent sobre el particular, sent per tant de la seva exclusiva responsabilitat qualsevol error o incidència en aquesta matèria.
 7. En qualsevol cas, i sense perjudici d’altres exclusions i limitacions contingudes en el present contracte, la responsabilitat de NAPEJ pels danys imputables directament al producte o servei es limitarà al preu de l’adquisició inicial del mateix al moment de la reclamació, tret que s’estableixi l’existència de dol o negligència greu per part de NAPEJ.
 1. INDEPENDÈNCIA

Les parts segueixen mantenint la seva independència i personalitat jurídica diferent entre si, i reconeixen expressament que no existeix relació laboral alguna entre elles; així mateix, cadascuna d’elles és responsable del compliment de les seves obligacions legals, contractuals, tributàries i laborals, sense que es puguin derivar responsabilitats enfront de l’altra, ni tan sols subsidiàries per a una part per obligacions o actuacions de l’altra; en cas que una part sigui considerada responsable d’alguna manera de les obligacions de l’altra, aquesta haurà d’indemnitzar a aquella pel perjudici que li hagi causat.

 1. DESPESES

Cada part correrà amb les seves pròpies despeses, i pagarà els impostos, taxes i aportacions a la Seguretat Social que, si escau, li correspongui. Cap part haurà de córrer o ser considerada responsable de les despeses, impostos, taxes, aportacions, etc. que corresponguin a l’altra, havent de mantenir-se indemnes i, si escau, indemnitzar-se de qualsevol dany que se’ls pugui generar.

 1. CESSIO DEL CONTRACTE

Queda expressament prohibit que les parts puguin cedir la seva posició assumida en virtut del present contracte, excepte autorització per escrit de la respectiva contraparte. No obstant això, NAPEJ prèvia informació al CLIENT, podrà cedir la seva posició a alguna de les societats del seu Grup d’empreses, per mantenir la continuïtat dels seus productes o serveis, de la qual cosa informarà al CLIENT.

 1. CAUSES DE RESOLUCIÓ
 1. El present contracte es podrà resoldre a instàncies de qualsevol de les parts en els supòsits establerts a aquest efecte, de mutu acord o per terminació del termini de durada previst, o de qualsevol de les seves prorrogues, sempre que hagi intervingut preavís fefaent en aquests dos últims casos.
 2. NAPEJ podrà resoldre el contracte si:
 1. a) Es donés la falta de pagament total o parcial per part del CLIENT del preu establert, conservant el seu dret a reclamar a través de qualsevol via les quantitats pendents de pagament.
 2. b) Per un ús del producte o servei per part del CLIENT o dels usuaris autoritzats que contravingui el que es disposa en aquestes condicions generals o en altres particulars que porti associades el producte o servei.
 3. c) Quan el CLIENT o els usuaris autoritzats incorrin en activitats il·lícites, contràries a la bona fe, a la moral o a l’ordre públic o que perjudiquin la imatge, els drets o els interessos de NAPEJ o de tercers.
 4. d) Si EL CLIENT vulnera la prohibició de penjar o pujar continguts il·lícits o il·legals.
 5. e) Si EL CLIENT vulnera la prohibició de no usar eines de cerca, bolcat, extracció massiva, cessió, exportació, còpia, descàrrega, guardat o impressió de parts substancials dels productes o serveis contractats fora dels límits i condicions del present contracte.
 1. Igualment es podrà resoldre el contracte quan a instàncies de la part que no hagi incorregut en causes de resolució, així com quan i existeixi una declaració judicial en concurs de creditors (en aquest cas EL CLIENT es compromet a sol·licitar de l’Administrador Concursal i, si escau, del jutjat que s’inste la resolució del contracte). També es podrà resoldre el contracte quan concorri qualsevol altra causa de resolució contractual establerta en l’ordenament jurídic, o es produeixi l’extinció de la personalitat jurídica d’una de les parts. Queda exceptuada l’extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les empreses del Grup NAPEJ com a conseqüència d’una operació societària, tals com la fusió o absorció societària, cessió d’actius, transmissió de negoci o branca d’activitat empresarial o qualsevol operació de reestructuració societària de similars característiques quedant la nova societat subrogada en les obligacions i responsabilitats de l’anterior.

16.- NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS

 1. Les notificacions o comunicacions que NAPEJ hagi de realitzar al CLIENT respecte a l’execució o compliment del present contracte, hauran d’efectuar-se al domicili que el CLIENT hagi facilitat en la comanda o en qualsevol un altre que hagi indicat a aquest efecte. És possible que NAPEJ es comuniqui amb el CLIENT a través de correu electrònic a l’adreça que aquest hagi facilitat amb motiu d’informar-li sobre el producte o servei que té contractat. Aquesta comunicació no tindrà la consideració de comunicació comercial.
 2. Així mateix, EL CLIENT ha de conèixer que determinats productes o serveis de NAPEJ porten associada una newsletter de producte o servei, amb informació útil sobre funcionalitats, millores o novetats del mateix, que serveixen per mantenir informat al CLIENT a tot moment sobre els seus productes o serveis contractats. En qualsevol cas atenent, a la legislació el CLIENT o usuari, podrà deixar de rebre la newsletter activant el sistema disponible de baixa que es determina al final de la mateixa. La newsletter no serà considerada una comunicació comercial.

En qualsevol cas, el CLIENT podrà posar-se en contacte amb NAPEJ a través del Servei d’Atenció al Client.

 1. INTEGRITAT

La nul·litat total o parcial, actual o sobrevinguda, d’alguna de les clàusules del present contracte no comportarà la de la resta de clàusules, que romandran vigents mentre no es produeixi la seva anul·lació. En tals casos, les parts podran acordar una substitució de la clàusula nul·la per una equivalent.

NAPEJ es reserva el dret d’alterar o modificar les presents condicions generals de contractació bastant per a això la publicació de la nova versió per aquest mateix mitjà.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present contracte queda sotmès a la legislació espanyola aplicable.

Ambdues parts reconeixen que han llegit i entès de manera completa al temps de la celebració del contracte les condicions aquí recollides i que, en el que si escau hagin precisat, han buscat i obtingut el degut assessorament, per la qual cosa entenen que no hi ha clàusules ambigües, fosques i incomprensibles en el present acord i renuncien a la invocació i aplicació de l’art. 1288 del Codi Civil i art. 6 i 7 de la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de la Contractació.

Sabadell, 28 d’agost de 2018

Scan the code