Informació general i identificació del titular de la pàgina web:

Les dades personals vinculades a aquesta pàgina web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de Dades (d’ara endavant RGPD) i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

NAPEJ advocats i gestoria administrativa S.L.P. tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquesta pàgina web complint amb la normativa del RGPD i la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades. Així la remissió de dades pels interessats és absolutament voluntària i és degudament anunciada.

Finalitats

En particular, les dades que es proporcionin a través de la pàgina web seran tractats per a la gestió del contacte o de la consulta realitzada, i si escau, si es produeix posterior encàrrec professional, la gestió professional, administrativa, comptable i fiscal de l’encàrrec, així com l’arxiu d’expedients.

Legitimació del tractament

La legitimació del tractament de les seves dades és el consentiment que presta enviant el formulari de contacte o la consulta. Si es produeix finalment encàrrec professional, la legitimació del tractament serà la relació contractual que s’estableixi amb i el compliment de les obligacions professionals i legals derivades del mateix.

Comunicacions de les dades

Les dades derivades del contacte i la consulta no seran comunicats a tercers. En el cas que posteriorment es produeixi encàrrec professional, les dades de caràcter personal proporcionats pel client podran ser comunicats en els escrits i en els documents annexos a aquests als Jutjats i Tribunals o, si escau, Administracions Públiques, pel compliment de l’encàrrec professional encomanat, així com a procuradors, perits i altres professionals que han d’intervenir o sigui convenient que intervinguin.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si NAPEJ advocats i gestoria administrativa S.L.P. tracta dades personals que li concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a obtenir una còpia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-los, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits. En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici de la defensa de reclamacions. Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l’entorn on-line els interessats tenen el dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE. Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils.

Pot exercir els seus drets:

Mitjançant un escrit dirigit a:

NAPEJ advocats i gestoria administrativa S.L.P.
Ronda Orient, número 6
08203 SABADELL
BARCELONA
+34 93 748 46 78 / +34 669 337 540
info@napej.com

Blog jurídic i comentaris

En l’apartat Blog, els usuaris de la pàgina web del despatx poden realitzar comentaris.

Tota la informació i comentaris que es rebin en aquesta pàgina web es considerarà cedida a títol gratuït. L’usuari no ha d’enviar informació que no pugui ser tracta d’aquesta forma.

NAPEJ advocats i gestoria administrativa S.L.P. es reserva el dret de publicar els comentaris que s’enviïn i retirar tots aquells comentaris i aportacions que no estiguin relacionats amb el contingut de l’entrada en la qual es realitza aquest comentari, vulnerin la propietat intel·lectual, el respecte a la dignitat de la persona, el dret a l’honor, la pròpia imatge o la intimitat, el dret a la protecció de dades personals, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, resultessin il·legals o, simplement, no adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, NAPEJ advocats i gestoria administrativa S.L.P. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de les eines de participació.

Aquells comentaris no publicats o retirats seran destruïts.

Qui enviï un comentari és responsable d’aportar continguts lícits i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el despatx ofereixes a través de la seva pàgina web. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para:

a) incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans:

c) provocar danys en els sistemes físics i lògics del despatx, al seu proveïdors o a terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

d) intentar accedir i modificar o manipular els missatges d’altres usuaris.

Si l’usuari inclou dades de caràcter personal ha de complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Respecte als seus pot exercir els drets consignats a l’apartat dedicat a la protecció de dades.

Les opinions i els comentaris inclosos en el blog no constitueixen assessoria jurídica.

Propietat Intel·lectual

Els drets de la propietat intel·lectual dels articles publicats pel despatx són dels seus autors.

Aquells usuaris de la pàgina que facin comentaris en el blog jurídic cedeixen a titol gratuït els seus drets de propietat intel·lectual, i estan sotmesos a les condicions expressades a l’apartat dedicat al Blog jurídic.

Responsabilitats

NAPEJ S.L.P no serà en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes en el mateix. Així mateix, d’acord amb l’exposat en aquestes condicions, NAPEJ S.L.P exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina web o els seus continguts.

Els articles i les opinions del blog, per la seva generalitat, no poden constituir assessoria jurídica.

Llei aplicable

El present Avís Legal, es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la Llei espanyola.

Scan the code