Gestoria administrativa

Serveis de gestoria administrativa

 • Impostos de societats
 • Renda i Patrimoni
 • IVA
 • Retencions
 • Imposats especials
 • Assessorament en l’inici d’activitats empresarials/professionals (autònoms, comunitats de béns)
 • Estimació Directa
 • Estimació Objectiva
 • Imposat sobre Transmissions Patrimonials
 • Impost de Successions i Donacions
 • Confecció i presentació de tot tipus de declaracions fiscals tant d’empreses com de treballadors
 • Sol·licitud d’ajornaments/fraccionaments davant hisenda
 • Impugnacions de sancions tributàries
 • Intrasta
 • Alta de treballadors, autònoms, empleades de la llar en Seguretat Social
 • Confecció de nòmines i assegurances socials
 • Assessorament jurídic en tots els aspectes del dret laboral, contractació, sancions, acomiadaments, modificacions condicionis de treball, trasllats
 • Tramitació de prestacions de la Seguretat Social (Incapacitats per accident de treball / malaltia professional o contingències comunes, viduïtat, orfandat, determinació de contingències, recàrrecs de prestacions, etc.)
 • Assessorament i confecció d’expedients de regulació d’ocupació (ERE)
 • Assessorament en prevenció de riscos laborals
 • Realitzem tots els tràmits que ofereix el Sistema Xarxa
 • Assistència Lletrada davant els Jutjats, CMAC, Inspecció de Treball, INSS, TGSS, INEM en matèria laboral i de Seguretat Social
 • Som punt PAE
 • Constitució de tot tipus de societats mercantils
 • Sol·licitud denominació social, canvis de domicili, administrador de la societat davant el registre mercantil
 • Ampliacions/Reduccions de capital social
 • Presentació dels llibres oficials i formalització /dipòsit dels comptes anuals davant el registre mercantil
 • Confecció dels qüestionaris de l’Institut Nacional d’Estadística (INE)
 • Sol·licitud i registre de marques/paleses/noms comercials davant l’Agència Espanyola de Marques i Patents (AEPM)
 • Portar de tot tipus de comptabilitats
 • Mecanització de dades comptables
 • Registre de factures emeses i rebudes
 • Seguiment comptable periòdic de l’empresa
 • Tanqui comptable
 • Sol·licitud de tot tipus de permisos, llicències i subvencions davant l’administració
 • Recurs contra multes de trànsit
 • Gestions relacionades amb estrangeria (sol·licitud de visats, NIE, etc.)
 • Sol·licitud Certificat Defunció
 • Sol·licitud Certificat Últimes Voluntats
 • Sol·licitud Certificat Assegurances de vida
 • Tramitació pensió de viduïtat/orfandat i auxili de defunció
 • Sol·licitud testament
 • Confecció minuta notarial d’acceptació d’Herència i gestions amb el notari per a la seva elevació a públic
 • Liquidació de l’impost de Successions
 • Gestions amb el Registre Civil
 • Gestions amb el Registre de la Propietat
 • Gestions amb els ajuntaments
 • Canvi de titularitat del nínxol/sepulcre/panteó
 • Sol·licitud / renovació de targetes de transport
 • Canvis de titularitat de tot tipus de vehicles
 • Canvis de domicili
 • Contractes de compra-venda vehicles
 • Transferències
 • Matriculacions
 • Sol·licitud d’informes sobre un vehicle (titular anterior, embargaments, etc.)
 • Baixes temporals/definitives de vehicles
 • ROMA
Scan the code